םושיר יכרוצל תוינכתו הקולח תוינכת תנכה
  LINKS

NETWORK SITES:

PARTNER & CLIENTS:

  SITE NEWS


הקולח תוינכת תנכהל הנכות
םושיר יכרוצל תוינכתוםלשומה ןורתפה איה 2000.רא.יט םינורתיפ תיבמ Pitron תנכות
םושיר ישוג ,םושיר יכרוצל תוינכת ללוכ הקולח תוינכת תנכהל
.דקילטניאה וא\ו דקוטואה תביבסב תיטילנא ע"בתו
Pitron הנכותה , MapPit יופימה תנכות לע תססובמה תכרעמב
וב תוהזל ,טוטרשה לש יגולופוט חותינ עצבל תלוכיה תא תקפסמ
םירצותה תא ונממ קיפהלו טוטרשב תואיגש ןמסלו רתאל ,תוקלחה תא
ןכו תודידמ ידרשמ תורשעב החלצהב תלעופ הנכותה .םישורדה
.ויתוזוחמ לכ לע לארשי יופימל זכרמב


: תולוכי

,טוטרשהמ תורישי שורדה עדימה לכ תקפה  #

.תולועפ רדסו תוקלח ללוכ  

 תואיגשה ןומיסו חוויד ךות ,טוטרשב תואיגש יוהיז  #

. טוטרשה ףוגב  

.הדידמה תונקתל םיכרואהו םיחטשה יבושיח תמאתה לע הרקב   #

תודוקנ ירפסמו תודוקנ ,תותיזחל תודימ תסנכה   #

.םישורדה תומוקמב  

.תיטמוטוא הרוצב םיחטש םואת עוציב   #

יצבק תביתכו תאירק ,םיחטש תואלבט תריצי   #

.םינוש םיטרפמב תוקלח  

.לארשי יופימל זכרמה לש ירטסדקה טרפמב הכימת  #

.(Hanit 1.3 טרפמ)  


: תומדקומ תושירד

.MapPit ו דקוטוא תונכותה תונקתומ וב בשחמב קר תלעופ הנכותה


webmaster@pitronim.com :ל ראוד ונל וחליש


  MEMBERS LOGIN

surveyors architecturals engineering civil autocad intellicad pitronim mappit pitron flex area areaflex contours dtm price archive parceling parcel software surveyor surveying survey plot lot divide division developer israel architectural arx autoarea autolisp basic boundary c++ development design digital drafting dwg drawing edm edms engineering generator geodetic geographic gis heb hebrew information lite management map mapping marketing planing plug-in polygon polyline price purchase sales support system taba tdm technical urban vb visual zoning stretch ר"לת רלת םואית בושיח תויומכ יטדואיג היזדואיג ןוגילופ ןיילילופ יופימ ןוינכט רצת תודידמ לוהינ ביכרא םיטנדוטס טנדוטס םיטטרש טטרש הסדנה םיאסדנה יאסדנה םידדומ םיסדנהמ סדנהמ םילכירדא לכירדא" תואצקההלבט הבוג יווק ע"בת םושיר ר"צת הקולח היצלצרפ הקלח שוג םישוג תוקלח דדומ םינורתיפ דקוטוא דאקילטניא דאקוטוא םיתב תיב ןינב הינב ןנכתמ ןונכת בוציע