יופימה תנכות MapPit
  LINKS

NETWORK SITES:

PARTNER & CLIENTS:

  SITE NEWS


דחוימב תמאתומ ,יופימ תנכות
.לארשיב תודידמהו ןונכתה ידרשמ תושירדל


תינויח המלשה הווהמ 2000.רא.יט םינורתיפ תיבמ MapPit תנכות
.דקילטניאבו דקוטואב תודידמהו ןונכתה ידרשמ תדובעל
תודוקנב ,םילובמיסב לופיטל הפיקמו הדיחא תכרעמ תרצוי הנכותה
.םייווק םיטנמלאבו הדידמ
ןוגכ םינוש םיטמרופו םיטרפמב םג הליעיו החונ הדובע תרשפאמ איה
,קזב) 827 טרפמ,ןימז יושיר טרפמ ,לארשי יופימל זכרמה לש םימכסומה םינמיסה טרפמ
טרפמ ןוגכ םיפסונ םיטרפמ ףיסוהל ןתינ ,(ביבא-לת תיירע ,למשח תרבח
.דועו הפועתה תודש תושר ,ןיעידומ
דדומה יכרצל אלמ ןורתפ תנתונש ,תונכות תליבחל סיסב הווהמ MapPit
.דקילטניאבו דקוטואב ןנכתמהו


: תולוכי

.דקילטניאב וא\ו דקוטואב האלמ הדובע #

.םינוש םיטמרופב תודוקנ יצבק לש הביתכו האירק #

.תודוקנה ץבוקמ תורישי הציקסה רוביח #

.םיווק ךרואל תודוקנ בוביס #

.םייטמוטוא הכירע ילכ #

.םיווק ךרואל םיכרואו םינומיס ,םיבותיכ ,תודוקנ תסנכה #

.םואית ללוכ בצינו ץר טוטריש #

.טוטרשב םייקה עדימב האלמ הטילש #

.הדימ-הנקל תיטמוטוא המאתה #

תוטאנידרואוק תכרעמ ןיב הזזה תייצמרופסנרט לש םיגוס השולש #
:SRV  ץבוק תריצי + השדח תשרל הנשי תשרמ  
.דבלב הזזה תייצמרופסנרט -
.בוביס + הזזה תייצמרופסנרט -
.החיתמ + בוביס + הזזה תייצמרופסנרט -

ןנכותמ בצמ לומ םייק בצמ ,תואסנולכ תכירע \ תגצה \ בושיח #
.(UCS םיריצ תכרעמ תריחב ללוכ)

תוטנידרואוק תלבט תסנכה #
.(הלבטב הגצהל 'קנה ינייפאמ לע האלמ הטילש ללוכ)

.טוטרשב םייוצמה םיטנמלאה יפל ארקמ תסנכה #

תונויליגל הקולח + טוטרשל םינוש תונויליג תסנכה #
.(םידרפנ םיטוטרשל תונויליג אוצייו תונויליג חתפמ ,םיבבוסמ תונויליג ללוכ)

םהניב הרמהו םינוש םיטרפמב הדובע #
.(לארשי יופימל זכרמה טרפמו למשח תרבחו קזב לש 827 טרפמ)

.דועו 2000 ג"בתנ ,ןוכישה דרשמ ןוגכ ,הלבגה אלל םיטרפמ ףיסוהל ןתינ #

.לארשיב תולבוקמה הדובעה תוטישו םיטרדנטסל תדחוימ המאתה #

… דועו דועו #

! הכירעהו טוטרשה ןמזמ 70% -מ רתוי לש ןוכסיח #


: תומדקומ תושירד
.דקילטניא וא\ו דקוטוא תמרופטלפ תחת תדבוע הנכותה
Webmaster@pitronim.com :ל ראוד ונל וחליש

  MEMBERS LOGIN

surveyors architecturals engineering civil autocad intellicad pitronim mappit pitron flex area areaflex contours dtm price archive parceling parcel software surveyor surveying survey plot lot divide division developer israel architectural arx autoarea autolisp basic boundary c++ development design digital drafting dwg drawing edm edms engineering generator geodetic geographic gis heb hebrew information lite management map mapping marketing planing plug-in polygon polyline price purchase sales support system taba tdm technical urban vb visual zoning stretch ר"לת רלת םואית בושיח תויומכ יטדואיג היזדואיג ןוגילופ ןיילילופ יופימ ןוינכט רצת תודידמ לוהינ ביכרא םיטנדוטס טנדוטס םיטטרש טטרש הסדנה םיאסדנה יאסדנה םידדומ םיסדנהמ סדנהמ םילכירדא לכירדא" תואצקההלבט הבוג יווק ע"בת םושיר ר"צת הקולח היצלצרפ הקלח שוג םישוג תוקלח דדומ םינורתיפ דקוטוא דאקילטניא דאקוטוא םיתב תיב ןינב הינב ןנכתמ ןונכת בוציע