.תוקלח יחטש לש ימאנידו ריהמ ןונכת - AreaFlex
  LINKS

NETWORK SITES:

PARTNER & CLIENTS:

  SITE NEWS

.תוקלח יחטש לש ימאנידו ריהמ ןונכת
ימאניד ןונכת עצבמה שומישל לקו קזח ילכ איה AreaFlex תנכות
חטש יצוליאב תובשחתה ךות ,תורוגס תוקלח לש יביטקארטניאו
.הקולחה לש יגולופוטה הנבמה לע הרימשו
טוטרשה לש יגולופוטה הנבמה תא תחתנמ איה ,הנכותה תלעפה םע
הגיצמ הנכותה ,תוקלחה יוהיז רחאל .ובש תורוגסה תוקלחה תא ההזמו
תוקלחה תותיזח תא זיזהל שמתשמל תרשפאמו םיבשוחמה םיחטשה תא
.תימאניד הרוצב םינתשמה תוקלחה יחטשב תופצלו
:הזזה תורוצ רפסמ ןנשי

:"תישפוח" הזזה
.ןמסה תזוזתל םאתהב ,םינוויכה לכב תוזז ורחבנש תותיזחה וא תיזחה
:"לוענ" בצמ הזזה
.םדוקה המוקימל ליבקמב קר הזז תיזחה
:"תיבוביס" הזזה
.תילגעמ הרוצב ,תמיוסמ הדוקנ ביבס םיענ הזוזתל ורחבנש םימצעה
:םיתמצ תזזה
.וידחי םיתמצ רפסמ וא תדדוב תמוצ תזזה

: תולוכי

.ןהיחטש לש ימאניד ןוכדע ךות ,יביטקארטניא תוקלח יוניש #

.תיבוביס הזזה םיתמצ תזזה ללוכ ,הזזה תורוצ ןווגמ #

.תוקלחה לש יגולופוטה הנבמה לע הרימש #

.תיטמוטוא הרוצב וילא העגהו "יוצר חטש" תרדגה #

,וידחי תוקלח רפסמ לש חטש םיארמש "םיחטש ינומ" תרדגהו תריצי #
.כ"הסהמ םיזוחא ללוכ   

.ךילהתב בלש לכב UNDO עוציבל תורשפא #


: תומדקומ תושירד
Pitron 2.0-ו MapPit תונכות


: םיריחמ

$450 : הנושאר הדמע -
$250 : תפסונ הדמע -
$1299 : (םיבשחמ 10 דעל ןוישיר) תשר תסרג -

.הלועפב AreaFlex תנכות תא וארו טרסב ופצ
.םוי 60-ל האלמ AreaFlex תנכות ודירוהwebmaster@pitronim.com :ל ראוד ונל וחליש


  MEMBERS LOGIN

surveyors architecturals engineering civil autocad intellicad pitronim mappit pitron flex area areaflex contours dtm price archive parceling parcel software surveyor surveying survey plot lot divide division developer israel architectural arx autoarea autolisp basic boundary c++ development design digital drafting dwg drawing edm edms engineering generator geodetic geographic gis heb hebrew information lite management map mapping marketing planing plug-in polygon polyline price purchase sales support system taba tdm technical urban vb visual zoning stretch ר"לת רלת םואית בושיח תויומכ יטדואיג היזדואיג ןוגילופ ןיילילופ יופימ ןוינכט רצת תודידמ לוהינ ביכרא םיטנדוטס טנדוטס םיטטרש טטרש הסדנה םיאסדנה יאסדנה םידדומ םיסדנהמ סדנהמ םילכירדא לכירדא" תואצקההלבט הבוג יווק ע"בת םושיר ר"צת הקולח היצלצרפ הקלח שוג םישוג תוקלח דדומ םינורתיפ דקוטוא דאקילטניא דאקוטוא םיתב תיב ןינב הינב ןנכתמ ןונכת בוציע