.תודרוהה דומע - Download
  LINKS

NETWORK SITES:

PARTNER & CLIENTS:

  SITE NEWS

(Download) תודרוהה דומע

Pitron-ו MapPit תונכותה לש תילמינימ ומד תסריג דירוהל ןתינ הז דומעב
:תונכותה תא תללוכה האלמ הסריג וא (1.8MB ץבוקה לדוג)
.(8.5MB ץבוקה לדוג) תופסונ םידוק תוכרעמו Contours, Pitron , MapPit
.דבלב 14 דקוטוא תמרופטלפ לע הדובעל

.98 דקילטניא תביבסב תונכותה לש הלעפה רשפאיש Patch םג דירוהל ןתינ

:בושח
היירפיסה תא תובגל שי ,ךלש בשחמב MapPit תנכות תנקתומ רבכ םא
.רתאהמ ודרוהש םיצבקה תלעפה ינפל (רחא םשב התוא רומשל)

:תומדקומ תושירד
NT וא 98-תונולח 95-תונולח הלעפה תכרעמ #
.98 דקילטניא וא ,Lddt דקוטוא ,Map דקוטוא ,14 דקוטוא #
.(האלמה הסרגה תנקתהל) יונפ קסיד חפנ 15MB כ #

:תודרוה
רותפכה לע ץוחלל שי תילאמינימה הסרגה תדרוהל
Mapinst.exe ץבוקה תדרוהל

רותפכה לע ץוחלל שי האלמה הסרגה תדרוהל
Map12inst.exe ץבוקה תדרוהל

:הנקתה
.(temp\:c לדחמ תרירב) ץבוקה תא רומשל ךממ שקבי רייסה
. MapPit תיירפס תא תובגל ןמזה הז ,ןוכדעב רבודמ םא

רמשנ הבש היירפסה ךותמ ,רתאהמ דרוהש ץבוקה תא ליעפהל שי .1
היירפסל וחתפי הנקתהה יצבק .Map12inst.exe וא Mapinst.exe ץבוקה
.Setup.exe ץבוקה לעפוי זאו תינמז
.הנקתהה תינכות ךותב תוארוהה ירחא בוקעל שי .2
1 רפסמב ושמתשה ירודיסה רפסמה תינולחב
.(MapPit\:C בורל) Default-ה תיירפסב הנכותה תא ןיקתהל ץלמומ
.הנקתהה גוס תא רוחבל ושקבתת הנקתהה תנכות ךלהמב .3
גוס הז בלשב רוחבל שי Contours תנכות תא םג ןיקתהל ידכ
.תונכותה ראשל ףסונב Contours תנכות תא ןמסלו Custom הנקתה
,ךלש בשחמה לע MapPit תיירפס תא ורצי 1-4 תולועפ .4
.התוא םושרלו ךלש דקוטואה תביבסב הנכותה תא בלשל שי תעכ

(ןאכ וצחל תוארוהה לש הספדהו הייפצל) .דקוטואב הנכותה בוליש


:98 דקילטניאל MapPit תנקתה

:תודרוה
רותפכה לע ץוחלל שי דקילטניא תמרופטלפ לע הדובעל תונכותה תדרוהל
MapPit-icad.exe ץבוקה תדרוהל

:הנקתה
.(temp\:c לדחמ תרירב) ץבוקה תא רומשל ךממ שקבי רייסה
. MapPit תיירפס תא תובגל ןמזה הז ,ןוכדעב רבודמ םא

רמשנ אוה הבש היירפיסהמ MapPit-icad.exe ץבוקה תא ץירה .1
םכלש MapPit תיירפסל תחתמ ICAD םשב היירפסל ץבוקה תא סורפ
.(:c\mappit\icad ללכ ךרדב)

.םכלש MapPit תיירפסל תחתמ ICAD היירפסה תא ופיסוי ולא תולועפ
.דקילטניאב הנכותה בולישל ךישמהל שי תעכ

(ןאכ וצחל תוארוהה לש הספדהו הייפצל) .דקילטניאב הנכותה בוליש


:ונילא ורשקתה אנא ,הדרוהה עוציבב היעב וא הלקת לש הרקמ לכב
03-9603237:דרשמ


AreaFlex תנכות תדרוה


:תושירד
AreaFlex .הלעמו 14 דאקוטוא תמרופטלפ תחת תלעופ  


:תודרוה
.םוי 60-ל אלמ שומישל AreaFlex תדרוהל Download לע וקילקה
.תוקלח יחטש לש ימאנידו ריהמ ןונכתל הקזח הנכות - AreaFlex
AreaFlex.zip :ץבוק םש
2.00MB :ץבוקה לדוג

.הלועפב AreaFlex תנכות תא וארו טרסב ופצ
ונשי הנכותה תנקתה רחאל רצוויתש Tutorial\Flex תיירפס תחת
.(FlexDemo1.dwg) המגוד ץבוק


.החלצהבו ונהיתwebmaster@pitronim.com :ל ראוד ונל וחליש


  MEMBERS LOGIN

surveyors architecturals engineering civil autocad intellicad pitronim mappit pitron flex area areaflex contours dtm price archive parceling parcel software surveyor surveying survey plot lot divide division developer israel architectural arx autoarea autolisp basic boundary c++ development design digital drafting dwg drawing edm edms engineering generator geodetic geographic gis heb hebrew information lite management map mapping marketing planing plug-in polygon polyline price purchase sales support system taba tdm technical urban vb visual zoning stretch ר"לת רלת םואית בושיח תויומכ יטדואיג היזדואיג ןוגילופ ןיילילופ יופימ ןוינכט רצת תודידמ לוהינ ביכרא םיטנדוטס טנדוטס םיטטרש טטרש הסדנה םיאסדנה יאסדנה םידדומ םיסדנהמ סדנהמ םילכירדא לכירדא" תואצקההלבט הבוג יווק ע"בת םושיר ר"צת הקולח היצלצרפ הקלח שוג םישוג תוקלח דדומ םינורתיפ דקוטוא דאקילטניא דאקוטוא םיתב תיב ןינב הינב ןנכתמ ןונכת בוציע