.הבוג-יווק טוטרשו ידממ-תלת לדומ תנכהל הנכות
  LINKS

NETWORK SITES:

PARTNER & CLIENTS:

  SITE NEWS

.הבוג-יווק טוטרשו ידממ-תלת לדומ תנכהל הנכות
םידדומה רובע רוציל ידכ םיבר םיצמאמ השידקמ םינורתיפ תרבח
,דקילטניאב וא\ו דקוטואב תיביטרגטניאו האלמ הדובע תביבס םיננכתמהו
.ילארשיה ןנכתמהו דדומה לש םידחוימה ויכרצל תילמיסכמ המאתה ךות
,Contours הנכותה תא "םיבשחמ ןדיע" םע ףותישב ,ונחתיפ ולא םיצמאמ תרגסמב
.בחורלו ךרואל םיכתח תריציו ,הבוג-יווק טוטרש ,(DTM) ידממ-תלת עקרק לדומ תנכהל הנכות
.שומישל הריהמו הלק ,הבר החלצהב תודמע תואמב תדבוע הנכותה

: תולוכי

.(DTM) ילטיגיד ידממ-תלת עקרק לדומ תריצי #

.דקילטניאה וא\ו דקוטואה ךותב הבוג-יווק תגצהו בושיח #

.בחורלו ךרואל םיכתח טוטרשו האצוה #

.לדומה לש תידממ תלת הגצה #

.םיננכתמה ברקב םילבוקמה םיטמרופב הלועפ #

.GeoDoctor-ו ,MapPit , Pitron תונכותל האלמ המאתה #

.מ"עב "םיבשחמ ןדיע" תיבמ -Cartaו , Ice תונכותל האלמ המאתה #


? הנכותה תדעוימ ימל
.דקילטניאב וא\ו דקוטואב םידבועה םיננכתמו םידדומל תדעוימ הנכותה
תופמ קיפהל (MapPit תנכות םע בולישב) ןנכתמלו דדומל תרשפאמ איה
.As made תופמו ,תויפרגופוט
וא\ו דקוטואב םיטוטרש לבקמ וא ,טטרשמש ימ לכל םג תעייסמ הנכותה
.'וכו םילכירדא ,בויבו םימ יסדנהמ ןוגכ , DTM לדומב שמתשמו דקילטניאב

: תומדקומ תושירד
MapPit תנכות


webmaster@pitronim.com :ל ראוד ונל וחליש


  MEMBERS LOGIN

surveyors architecturals engineering civil autocad intellicad pitronim mappit pitron flex area areaflex contours dtm price archive parceling parcel software surveyor surveying survey plot lot divide division developer israel architectural arx autoarea autolisp basic boundary c++ development design digital drafting dwg drawing edm edms engineering generator geodetic geographic gis heb hebrew information lite management map mapping marketing planing plug-in polygon polyline price purchase sales support system taba tdm technical urban vb visual zoning stretch ר"לת רלת םואית בושיח תויומכ יטדואיג היזדואיג ןוגילופ ןיילילופ יופימ ןוינכט רצת תודידמ לוהינ ביכרא םיטנדוטס טנדוטס םיטטרש טטרש הסדנה םיאסדנה יאסדנה םידדומ םיסדנהמ סדנהמ םילכירדא לכירדא" תואצקההלבט הבוג יווק ע"בת םושיר ר"צת הקולח היצלצרפ הקלח שוג םישוג תוקלח דדומ םינורתיפ דקוטוא דאקילטניא דאקוטוא םיתב תיב ןינב הינב ןנכתמ ןונכת בוציע