.עקרק ידועייו ינוריע ןונכתל הנכות - Pit-Taba
  LINKS

NETWORK SITES:

PARTNER & CLIENTS:

  SITE NEWS

.עקרק ידועייו ינוריע ןונכתל הנכות,םידדומל תדעוימ .עקרק ידועיו ינוריע ןונכת אשונב תלפטמה הנכות
,תויריע ,תוימוקמ תודעוו) ןונכת יאשונב םיקסוע רשא םיפוגו םילכירדא
.('וכו הלשממ ידרשמ

:תונוכת

.השימג עקרק ידועיי תיירפס ללוכ - תוקלחל עקרק ידועיי תרדגה .1
.טוטרשב טסקטכ עקרקה ידועיי לש הגצהו ,הכירעל תודוקפ   

HATCH-ו העיבצ בוליש - עקרקה ידועיי יפ-לע םיחטשו תוקלח תעיבצ .2
.הבע ןיילילופכ תרגסמ תפסוהל תורשפא ןכו   

.עקרק ידועיי ארקמ .3

.תיחכונה תינכותל תויטנוולר יוהיזו תומדוק תוינכותל תוסחייתה .4

םיפסונה םינותנה - רכוחו תולעב ןוגכ תוקלחל םיפסונ םינותנ תפסוה .5
.ולא םינותנ לש הפסוהו ןוכדע תולועפ .ינוציח DataBase ב םירדגומ   

.תואצקה תלבט תרדגהו תוקלח יקלח חותינ .6
: תומדקומ תושירד
Pitron 2.0-ו MapPit תונכות


: םיריחמ

$950 : הנושאר הדמע -
$1,150 : 2006 דאקוטואל הנושאר הדמע -
$500 : תפסונ הדמע -
$700 : 2006 דאקוטואל תפסונ הדמע -
$2999 : (םיבשחמ 10 דעל ןוישיר) תשר תסרג -webmaster@pitronim.com :ל ראוד ונל וחליש


  MEMBERS LOGIN

surveyors architecturals engineering civil autocad intellicad pitronim mappit pitron flex area areaflex contours dtm price archive parceling parcel software surveyor surveying survey plot lot divide division developer israel architectural arx autoarea autolisp basic boundary c++ development design digital drafting dwg drawing edm edms engineering generator geodetic geographic gis heb hebrew information lite management map mapping marketing planing plug-in polygon polyline price purchase sales support system taba tdm technical urban vb visual zoning stretch ר"לת רלת םואית בושיח תויומכ יטדואיג היזדואיג ןוגילופ ןיילילופ יופימ ןוינכט רצת תודידמ לוהינ ביכרא םיטנדוטס טנדוטס םיטטרש טטרש הסדנה םיאסדנה יאסדנה םידדומ םיסדנהמ סדנהמ םילכירדא לכירדא" תואצקההלבט הבוג יווק ע"בת םושיר ר"צת הקולח היצלצרפ הקלח שוג םישוג תוקלח דדומ םינורתיפ דקוטוא דאקילטניא דאקוטוא םיתב תיב ןינב הינב ןנכתמ ןונכת בוציע