חוקלל םייפוס תונובשחו ריחמ תועצה תקפהל הנכות
  LINKS

NETWORK SITES:

PARTNER & CLIENTS:

  SITE NEWS

חוקלל םייפוס תונובשחו ריחמ תועצה תקפהל הנכות
םילבוקמה םינוריחמה יפל
.ףנעב
.רתא דדומ ןוריחמ-
.םידדומה ןוריחמ-
.ט"בהשמ ןוריחמ-
: רואית

גוס תא רוחבל ןתינ ,קושב םיצופנה םינוריחמה לע תססובמ הנכותה .1
.ןובשח/ריחמ תעצה לכ רובע בושיחל ןוריחמה   

.הלקו החונ הרוצב בלש לכב בושיחה תא תונשלו ךורעל ןתינ .2

.יפוס ןובשחל ריחמ תעצה תכיפה תרשפאמ הנכותה .3

.םיטמרופ רפסמב הספדהל תוחוד הניכמ הנכותה .4

.יפוס דוביע ךרוצל Word תנכותל ןובשח/ריחמ תעצה אצייל ןתינ .5

ךרוצל תונובשחהו ריחמה תועצה רגאמ תא תלהנמו תרמוש הנכותה .6
.ךשמהב שומיש   

: תומדקומ תושירד
. הלעמו Windows 98 הלעפה תכרעמ *: םיריחמ

$500: הנושאר הדמע -
$250: תפסונ הדמע -
$1299 : (םיבשחמ 10 דעל ןוישיר) תשר תסרג -webmaster@pitronim.com :ל ראוד ונל וחליש


  MEMBERS LOGIN

surveyors architecturals engineering civil autocad intellicad pitronim mappit pitron flex area areaflex contours dtm price archive parceling parcel software surveyor surveying survey plot lot divide division developer israel architectural arx autoarea autolisp basic boundary c++ development design digital drafting dwg drawing edm edms engineering generator geodetic geographic gis heb hebrew information lite management map mapping marketing planing plug-in polygon polyline price purchase sales support system taba tdm technical urban vb visual zoning stretch ר"לת רלת םואית בושיח תויומכ יטדואיג היזדואיג ןוגילופ ןיילילופ יופימ ןוינכט רצת תודידמ לוהינ ביכרא םיטנדוטס טנדוטס םיטטרש טטרש הסדנה םיאסדנה יאסדנה םידדומ םיסדנהמ סדנהמ םילכירדא לכירדא" תואצקההלבט הבוג יווק ע"בת םושיר ר"צת הקולח היצלצרפ הקלח שוג םישוג תוקלח דדומ םינורתיפ דקוטוא דאקילטניא דאקוטוא םיתב תיב ןינב הינב ןנכתמ ןונכת בוציע