.2000.רא.יט םינורתיפ תודוא
  LINKS

NETWORK SITES:

PARTNER & CLIENTS:

  SITE NEWS


הרבח תגצה - מ"עב 2000.רא.יט םינורתיפהרבחה לע

תונורתפ העיצמה הנכות תרבח הניה מ"עב 2000.רא.יט םינורתיפ
.םייתריצי הבישח יסופדב שומיש ידכ ךות תויסדנה תויעבל םיינשדחו םיירוקמ
.םייטדואיגה םימוחתב ,ם"בית ימושיב אוה הרבחה לש ירקיעה התוחמתה םוחת

מ"עב הרבח ,1993-ב קושל האציש תיטרפ תולעבב הרבח הניה םינורתיפ
.1997-מ לחה
,ADS ,C++ תביבסב םירצומ םיחתפמש הנכות יסדנהמ תווצ הרבחב
.AutoLISP-ו ARX
םיברו םייתלשממ םידרשמ םהב ,לארשיב תוחוקל תואמ הרבחל םויכ
.ףנעב םיליבומה יסדנהה ןונכתהו תודידמה ידרשממ


יטדואיגה םוחתב הנכות תונורתפ

.יטדואיגה םוחתב םיינשדח הנכות תונורתפב החמתמ הרבחה
תולטמ רתויש המכ תרבעה ,איה ןורתפה ןונכתב ונתוא החנמה הסיפתה
עצבל הנכותל םירשפאמ "םימכח" םימתירוגלא .הנכותה ידיל ליעפמה ידימ
ןמז תוכסוח ולא תולוכי .םדא ידי-לע קר ועצוב םויה דעש יוהיזו חותינ תומישמ
ישונאה ליעפמה תא תוררחשמו תוכיאה תרקב תא תורפשמ ,בר הדובע
.םיינויח ולש ןויסנהו הערכהה תולוכי ןהבש תומישמה עוציבל


ונלש םירצומה

.תודידמהו ןונכתה ידרשמ תושירדל דחוימב תמאתומ ,יופימ תנכות - MapPit

.םושיר יכרוצל תוינכתו הקולח תוינכת תנכהל הנכות - Pitron

.תוקלח יחטש לש ימאנידו ריהמ ןונכת - AreaFlex

.עקרק ידועייו ינוריע ןונכתל הנכות - Pit-Taba

ריחמ תועצה תנכה ךרוצל םיריחמו תויולע בושיחל הנכות - Pit-Price
.ףנעב םילבוקמה םינוריחמה יפל חוקלל יפוס ןובשח תנכהו
 
 webmaster@pitronim.com


:תבותכ
198.ד.ת
50297 העבשה רמשמ בשומ
:םינופלט
03-5057071 :דרשמ
03-5057074 :סקפ
0545-201164 :דיינ  MEMBERS LOGIN

surveyors architecturals engineering civil autocad intellicad pitronim mappit pitron flex area areaflex contours dtm price archive parceling parcel software surveyor surveying survey plot lot divide division developer israel architectural arx autoarea autolisp basic boundary c++ development design digital drafting dwg drawing edm edms engineering generator geodetic geographic gis heb hebrew information lite management map mapping marketing planing plug-in polygon polyline price purchase sales support system taba tdm technical urban vb visual zoning stretch ר"לת רלת םואית בושיח תויומכ יטדואיג היזדואיג ןוגילופ ןיילילופ יופימ ןוינכט רצת תודידמ לוהינ ביכרא םיטנדוטס טנדוטס םיטטרש טטרש הסדנה םיאסדנה יאסדנה םידדומ םיסדנהמ סדנהמ םילכירדא לכירדא" תואצקההלבט הבוג יווק ע"בת םושיר ר"צת הקולח היצלצרפ הקלח שוג םישוג תוקלח דדומ םינורתיפ דקוטוא דאקילטניא דאקוטוא םיתב תיב ןינב הינב ןנכתמ ןונכת בוציע